28/12/2009

lễ khấn dòng ngày 29-6-09

 

lễ khấn dòng ngày 29-6-09


Ban Liên lạc cựu học sinh Lasan Việt Nam được biết một thánh lễ tạ ơn vừa được tổ chức tại Lasan Mai thôn ngày 29.6.2009 nhằm kỷ niệm sự kiện khấn hứa trọn đời và nhận áo dòng của các Sư huynh lớn tuổi mà cuộc đời của các SH đã là những tấm gương sáng ngời về lòng nhân ái, đạo đức, hy sinh vì sự nghiệp trồng người đối với nhiều thế hệ học sinh Lasan chúng ta. Vidéo 1Vidéo2Vidéo 3
.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Ecrire votre commentaire ici / Viết bình luận của bạn ở đây