05/10/2009

Taberd 74 - Ngoi Xuong Ben Nhau

Taberd 74 - Ngoi Xuong Ben Nhau 

Nhac Sy Nguyen Bach

by  Winny Tran ,Californie (USA)
Taberd 74 - Ngoi Xuong  Ben  Nhau (Nhac Sy Nguyen Bach)
Taberd74 Hop Ban King Harbor Restaurant JULY 4, 2008 

**********************************

LỊCH SỬ TRƯỜNG LASAN TABERD :

 
1) Thời kỳ Khởi đầu : Năm 1892, Pháp chiếm sáu tỉnh miền Nam. Chánh quyền Pháp rất cần thông ngôn để làm trung gian giữa Pháp và dân địa phưong. Muốn có người đi học làm thông ngôn, chánh quyền Pháp cần mở trường để dạy tiếng Pháp và tiếng Việt (chữ quốc ngữ) cho trẻ em, để chuẩn bị một đội ngũ có thể vào học trường thông ngôn. Vì thế, khoảng cuối năm 1865 có sáu Sư huynh rời Toulon sang Việt Nam.Khi đến Sài gòn vào đầu năm 1866 các Sư huynh đã bắt tay ngay vào việc điều khiển trường Trung học Adran (Collège d'Adran) vốn đã được các linh mục thuộc Hội Thừa sai mở ở Sài gòn từ năm 1861. Vì dạy tiếng Việt (chữ quốc ngữ) mà không dạy chữ nho nên việc dạy học của các Sư huynh có kết quả rất tốt. Nhiều nơi như Chợ Lớn, Mỹ tho đã xin mở trường vào năm 1867, rồi Vĩnh Long và Sóc trăng, vào năm 1869. Nhưng đến năm 1879, chánh quyền ở Pháp thay đổi chánh sách , ngưng cấp học bổng và không tài trợ nữa. Trường Adran phải đóng cửa vào khoảng 1887. Vào năm 1873, linh mục Kerlan có mở một trường nghĩa thục dạy các trẻ bị bỏ rơi, trong số đó có nhiều trẻ lai. Trường được gọi theo tên Giám mục Taberd, giám mục địa phận Nam Việt từ 1830 đến 1840. Khi trường Adran đóng cửa, cha mẹ học sinh trường này đem con đến theo học trường Taberd ...

( Doc tiep bai  nay  xin Nhan CHUOT vao day ... http://www.taberd6576.com/lichsu.htm


**********************************

Tìm Hiểu Mua nhà, bán nhà và cơ hội đầu tư Địa Ốc tại Orange County - Little Saigon - California 
xin vào trang web của chúng tôi ... http://www.VinnyTran.com


       Vidéo et Articles de Vinny Tran , Californie - USA

Merci pour les Anciens Taberd Lasan Saigon
Thank you for the Veterans Taberd Lasan -Saigon
                                      Michel VUAILLAT , France

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Ecrire votre commentaire ici / Viết bình luận của bạn ở đây